Ngắm hai “củ” Khoai – Sắn sinh đôi tròn lẳn chân tay tròn lẳn, ngấn trên ngấn dưới, núc na núc ních

Chân tay tròn lẳn, ngấn trên ngấn dưới, núc na núc ních, má này má kia phúng pha phúng phính… là những “đặc điểm nhận dạng” đáng…